Los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado en general son elementos clave en las poblaciones para favorecer el bienestar de las personas que en ellas habitan. Estos lugares nos permite reflexionar, sentirnos libres, despejarnos o reducir el estrés, al tiempo que son lugares magníficos para el desarrollo de los más pequeños. La OMS considera que los espacios verdes urbanos son imprescindibles por los beneficios que aportan en el bienestar físico y emocional, pero pocas poblaciones españolas disponen del mínimo de zonas verdes recomendado, entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante.

El pasado año el proceso de participación sobre el futuro Parc Fontestad decidió a grandes rasgos que el proyecto ha de ser una zona verde donde la vegetación sea el elemento con mayor presencia e importancia, una vegetación de gran tamaño para generar un ambiente de bosque. Que la ciudadanía quiere un espacio sostenible, utilizando materiales sostenibles, energías renovables y una vegetación adaptada a la climatología que no suponga grandes gastos de manutención.

Los ciudadanos lo habían dejado claro, necesitan zonas verdes en donde desarrollar su ocio y descanso.

El pleno de Rocafort aprobó por unanimidad la moción para solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente el reconocimiento del conjunto formado por el Parc de La Bonaigua y el Pinar de les Pedreres como Paraje Natural Municipal. Un proyecto impulsado por el consistorio desde la concejalía de medio ambiente, que ha venido acompañado por un numero de iniciativas con la finalidad de poner en valor el patrimonio que estamos desaprovechando.

Desde ahora Rocafort dispone de dos zonas proyectadas para el desarrollo de zonas verdes y parques, el esperado Parc del Poble a Ramón Fontestad y La Bonaigua con su solicitud de declaración Paraje Natural Municipal.

Esta es la moción votada en el pleno pasado.

MOCIÓ DE DECLARACIÓ COM A PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE L’ESPAI “LA BONAIGUA – PINAR DE LES PEDRERES”

El paratge de La Bonaigua – Pinar de les pedreres està entreteixit amb la nostra història popular. Des del seu ús antic com a pedrera, el paisatge hi ha evolucionat a causa de la interacció humana. També forma part de la memòria i la vivència de Rocafort i de Massarrojos, com a destinació d’excursions pasqüeres i del “dia del gos”, per portar dos exemples de la memòria popular. Les activitats ciutadanes impulsades per l’ajuntament de Rocafort en l’espai de la Bonaigua han mirat de recuperar un protagonisme social de l’espai, i han trobat sempre molt bona resposta: la mostra d’aus rapaces nocturnes “Nocturnia” al setembre de 2017 i la visita guiada de gener de 2018 com a mostres destacades.

L’espai presenta un valor natural d’ús directe per a les nostres poblacions, però també una sèrie de particularitats botàniques que accentuen els mèrits per a ser protegit des de les institucions i la iniciativa cívica. Eixa motivació va portar les regidories de Medi Ambient dels municipis de València i de Rocafort a escriure, conjuntament el mes de juny de 2017, la petició per al seu reconeixement com a Paratge Natural Local. Aquella sol·licitud fou tramesa a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, integrada en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

El mes de desembre de 2016 l’àrea de medi Ambient de la Diputació de València reconegué, a petició municipal de Rocafort, la Bonaigua com a espai forestal degradat. L’estiu del 2017 acceptaren la memòria valorada d’intervencions per a millorar i recuperar l’espai forestal.

Aquesta memòria ha hagut de ser corregida per tal que la quantitat econòmica de l’ajuda siga congruent amb la normativa legal de contractacions, vigent des de març del 2018. La signatura del conveni entre la Diputació i l’ajuntament de Rocafort a hores d’ara es troba a l’espera del nou vistiplau de la seua àrea de Medi Ambient. La previsió és que les actuacions de millora de sendes i recuperació vegetal es duran a terme al llarg del 2018.

Com a continuïtat de l’interés en la protecció i la promoció social del paratge natural, el dia 30 de maig de 2018 les enginyeres Pau i Mireia Alonso-Monasterio han presentat l’estudi d’usos cívics de La Bonaigua. El document general porta per títol “Estudi de la potencialitat de l’entorn de Rocafort com a corredor verd metropolità. Generació de sinergies des del Parc de la Bonaigua”, i està acompanyat de sis propostes d’actuació concreta: 1) Creació d’un corredor verd amb Massarrojos i Godella; 2) Connectar social i territorialment Rocafort amb el Parc de la Bonaigua; 3) Rocafort cap a la mobilitat sostenible; 4) Connectar el poble amb l’Anell Verd Metropolità: millora de la permeabilitat urbano-rural; 5) Itineraris ‘biosaludables’ per a Rocafort; 6) Rocafort i l’horta periurbana: cap a la sobirania alimentària. L’ajuntament de Rocafort assumeix l’estudi i l’aplicarà en les futures inversions. De la mateixa manera, farà visible en la població el paratge natural amb la cartelleria que incorporarà el nou disseny del Parc natural Bonaigua (Rocafort), a cura del creatiu Xavier Sepúlveda.

Els corredors verds urbans i periurbans són espais verds que connecten àrees urbanes entre si o espais verds dins una mateixa població. Els corredors verds urbans proporcionen diversos beneficis a la societat, tant en aspectes relacionats amb la conservació de la biodiversitat com els referents a estructures per al transport segur i també com a espais destinats a l’esbarjo ciutadà i l’esplai recreatiu, el deport i l’activitat esportiva saludable. El nucli format per la Bonaigua i el Pinar de les pedreres resulta una connexió principal entre l’horta i les masses verdes de la part alta de Godella. A més que els espais verds milloren els entorns urbans i afavoreixen el compliment de la necessitat personal de contacte amb la naturalesa. Tenir espais verds de qualitat a prop dels nuclis urbans facilita les relacions entre el veïnat, ja que generen espais per a passejar, gaudir a l’aire lliure i jugar, i les trobades que s’hi fan ajuden a construir comunitat i sentiment de pertinença i d’implicació en la conservació. Finalment també cal destacar que els beneficis dels corredors verds superen els àmbits locals, és a dir que el seu impacte positiu arriba a zones de la frontera exterior de les zones urbanitzades de les poblacions. Els corredors verds acullen un elevat nombre de visitants, sobretot del veïnat proper, i ajuden i promouen una millor conservació d’altres espais naturals amb major biodiversitat i valors ambientals, habitualment situats més lluny de les ciutats, i on les visites tendeixen a ser més esporàdiques.

El decret 15/2016, de 19 de febrer i publicat en el DOCV el 22 de febrer de 2016, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana, explica com aplicar aquesta figura definida en la llei 11/1994 com a “les zones compreses en un o més termes municipals que presenten especials valors naturals d’interés local que requerisquen la seua protecció, conservació i millora i siguen declarades com a tals a instàncies de les entitats locals”.

El decret 15/2016 també indica que cal la declaració expressa de declaració de paratge natural municipal per al parc Bonaigua – Pinar de les pedreres, i així ho manifestem amb l’aprovació de la present moció. Per a la continuació de la tramitació de l’expedient de declaració del paratge per part de la Conselleria, la corporació representant serà l’Ajuntament de Rocafort, mitjançant la seua regidoria de Medi Ambient, que mantindrà els contactes polítics i de gestió tècnica amb la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de València, almenys amb un intercanvi d’informació mensual, a través de les persones que ostenten les delegacions corresponents.

Així mateix amb el present acord la corporació municipal de Rocafort manifesta la intenció de gestionar l’espai natural protegit, anomenat la Bonaigua – Pinar de les pedreres, d’acord amb el que especifica la llei 11/1994 i el decret 15/2016. I fer-ho en coordinació amb l’ajuntament de València. Per tal de fonamentar la sol·licitud de reconeixement del Paratge Natural Local de la Bonaigua – Pinar de les pedreres, tot seguit presentem la memòria justificativa dels valors de l’espai.

El Paratge Natural de La Bonaigua – Pinar de les pedreres és una massa arbòria formada pel conjunt de terrenys de titularitat municipal de Rocafort i de València. Al ple de Rocafort li correspon la protecció del territori rocafortà, i al ple de València el que pertany a Massarrojos, però aquesta memòria és única ja que formen un paratge natural únic i la gestió i cura dels seus valors seran realitzades en coordinació entre tots dos municipis.

El Paratge Natural de la Bonaigua – Pinar de les pedreres és de titularitat municipal, i el formen el conjunt de dues parcel·les. La de la Bonaigua de l’ajuntament de Rocafort, i correspon a la parcel·la amb referència cadastral 1407327YJ2810N. La del Pinar de les Pedreres a l’ajuntament de València, i correspon a la referència cadastral 1810210YJ2811B. L’extensió que reconeixem com a Paratge Natural Municipal Bonaigua – Pinar de les Pedreres és de 3,49 Ha (com a suma total dels 23.988 m2 que hi aporta la Bonaigua de Rocafort més els 10.882,73 m2 del Pinar de les pedreres de València – Massarrojos).
Plànol amb la delimitació proposada per al paratge natural municipal Exposició dels motius que aconsellen la declaració del paratge natural municipal:
 Aquest espai apareix reflectit per grans pensadors de la nostra terra com L’historiador valencià Nicolau Primitiu que va destacar la importància d’aquestes pedreres i el botànic Antoni Josep Cavanilles qui ressenya aquest espai en una de les rutes que apareixen en l’obra «Les observacions de Cavanilles 200 anys després»
 Presència de plantes humils i rares, poc freqüents en les terres valencianes i que
mereixen una especial protecció com: gamons, orquídies i la ceba marina, l’abundància de la qual li confereix a aquest pinar una singularitat única.
 Corredor verd més pròxim a València que conforma un continu amb la infraestructura verda del voltant.
 Valor històric ja que la zona té restes arqueològiques d’un aqüeducte romà vinculat al subministrament hídric de la València romana i diverses pedreres medievals de les quals es va obtenir la pedra per als principals monuments de València, com els ponts històrics, el Micalet o Sant Miquel dels Reis.
 Garantia d’espais d’esplai i natura lliures d’urbanització que ens ajuden a combatre el
canvi climàtic.

Proposem per a l’adopció pel Ple el següent ACORD:
1. Declarar el conjunt format per La Bonaigua –Pinar de les pedreres com a Paratge Natural Municipal.
2. Compartir la cura i aprofitament cívic sostenible del Paratge Natural amb l’Ajuntament de València.
3. Trametre a la Conselleria de Medi Ambient, conjuntament amb l’ajuntament de València, els acords coincidents de les dues corporacions, a fi d’avançar en el reconeixement d’aquest paratge Natural Local per part de l’administració valenciana competent en l’assumpte.

Fuentes:

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.