Foto propiedad del grupo Guanyem Rocafort
Foto propiedad del grupo Guanyem Rocafort

Haciendo gala de una de las premisas del partido, en referencia a la transparencia total en sus deliberaciones y decisiones, el grupo de Guanyem Rocafort ha compartido el texto del documento firmado esta misma mañana de pacto de gobierno entre PSOE-PSPV, Compromís de Rocafort y Guanyem Rocafort. Dentro de dicho texto, se hace referencia al documento acordado previamente de un programa básico común como hoja de ruta para los tres partidos y que también está colgado de la web de dicho partido político.

Pacte de Progrés

PACTE DE PROGRÉS PER A ROCAFORT   (2015-2019)
PRINCIPIS I ORGANITZACIÓ

1. El Pacte de Progrés per a Rocafort (2015-2019) tindrà un programa bàsic comú, que s’adjunta com a ANNEX I, on de forma consensuada s’han prioritzat els eixos programàtics a desenvolupar i implementar. Este programa no podrà ser alterat si no és per consens dels signants del present document.

2. El nou ajuntament ha de basar-se en el principis de transparència en la informació, delegació de les funcions, corresponsabilitat en la gestió, control i seguiment de programa i dels acords. Per tant ha de basar-se en un model de govern plural,  i en una acció de govern oberta, participativa i consensuada, però que alhora dotarà d’autonomia per a la gestió de cadascuna de les àrees al seu responsable, que serà la persona que representarà i exposarà les iniciatives i els problemes de la seua àrea a tots els nivells (Ple, Junta de Govern Local, Comissions Informatives, mitjans de comunicació, reunions amb persones i entitats, etc). En cap cas esta delegació suposarà la gestió “estanca” de les àrees, que hauran de comunicar i debatre periòdicament en les reunions de l’equip de govern totes les gestions realitzades.

 3. Ha de facilitar-se a tots els grups polítics, tota la informació econòmica rellevant del municipi: pressupost, estat d’execució del mateix, nivell d’endeutament; també l’organigrama i plantilla, així com contractes i assistències tècniques signades pel Ajuntament i informació a cada regidor/a de l’àrea de la qual és competent. També cal tenir informació dels processos judicials, si n’hi han, que afecten a l’Ajuntament.

4.El grup de govern (GG) estarà composat per la persona que ostenta l’alcaldia i els regidors/es de tots els grups que signen aquest pacte i es reunirà els dilluns a les 9,30 hrs. o a continuació de la reunió de la JGL.

 5. Dins la transparència també,  fer públic almenys a nivell intern, la declaració de bens dels membres del grup de govern. El GG elaborarà un codi ètic dels càrrecs públics municipals, que seria signat per tots els membres i publicat en la web.

 6. El GG es compromet a ampliar la participació ciutadana en aquells àmbits en que encara no s’ha actuat i a constituir els Consells sectorials, modificant o incorporant el seu funcionament en la Carta de Participació ciutadana. En un termini raonable i fixat prèviament, hauran de fer-se efectiva la constitució de tots estos òrgans de consulta i participació.

7. Els regidors elaboraran un pla de treball i funcionament per a la seua àrea, juntament amb els horaris d’atenció als ciutadans que seran sotmesos a la consideració del GG.

 8. Com a resultat de les eleccions municipals de 2015 els partits (PSOE, Guanyem Rocafort i Compromís) acordem que l’alcaldia l’ostente durant tota la legislatura el grup PSOE, com a força més votada de l’esquerra. L’ALCALDIA delegarà la totalitat de les  funcions delegables a la Junta de Govern Local i als regidors de cada àrea.

9. La Junta de Govern Local (JGL) de l’Ajuntament de Rocafort estarà composada per l’Alcaldia més 4 Tinences d’alcalde: el primer tinent alcalde del PSOE, el segon tenint alcalde de Guanyen Rocafort, el tercer tinent alcalde de Compromís i el quart tinent alcalde del PSOE. Per a evitar una situació d’hegemonia d’un grup sobre altres, per a la presa d’acords es requerirà a més a més de la majoria simple (3 vots) el vot favorable d’almenys 2 d’estos grups.

 10. La JGL es reunirà quinzenalment amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari quan siga necessari.

 11. Les Comissions Informatives estaran presidides per les persones que exercisquen les tinences d’alcaldia. La seua composició serà d’un membre per partit, però per a l’adopció dels seus dictàmens el vot serà proporcional al nombre de regidors que tinguen en el Ple.

 12. Es constituiria una comissió de seguiment, no formada per regidors, per al control i seguiment del programa i pacte municipal, per a decidir sobre temes no contemplats en el pacte o per a la resolució de conflictes que es puguen plantejar. La seua composició serà de un màxim dos (2) persones per partit.

 13. Cadascun dels grups municipals del GG conservarà la seu autonomia, per a la presentació de propostes de resolució (mocions) sobre temes de política general, però facilitarà prèviament a la resta de grups el seu contingut, abans de JGL, per facilitar la seua adhesió o prendre posició sobre el mateix.

14. En cas que algun regidor abandonara el govern, se li retirarà la seua delegació.

15. Els grups municipals del GG, d’acord amb les disponibilitats d’espai, disposaran de despatxos a la seu de l’Ajuntament (o en un local municipal) per al seu funcionament i per a l’exercici de les seues tasques representatives.

16. Els grups municipals podran comptar amb col·laboradors, als efectes d’accés a les dependències municipals i ajuda a les tasques dels regidors. El seu lloc de treball serà el despatx del grup municipal. El seu nomenament es faria oficial, no tindrien cap retribució i deixem oberta la possibilitat de limitar el seu nombre, en proporció a la composició dels grups municipals.

17. La llista de retribucions de tots els regidors/res es publicarà en la web de l’Ajuntament en lloc fàcilment accessible.

18. Motius de trencament del pacte:

 18.1. No respectar les competències de cada regidor establides en la delegació de funcions conferides o dictar Decrets de l’Alcaldia unilateralment que afecten a la governabilitat sense acord de la Junta de Govern Local.

18.2. Amagar o ometre informació a la Junta de Govern Local o a les comissions informatives de manera que no es puguen prendre decisions amb coneixement de causa.

18.3. Advocar les competències delegades sense el vist-i-plau de la JGL.

Aquest acord està redactat i signat per els caps de llista dels tres grups municipals que formen part del Grup de Govern de l’Ajuntament de Rocafort i representants del tres grups.

PSPV-PSOE          GUANYEN ROCAFORT  COMPROMÍS

Amparo Sampedro Alemany Carlos J, Errando Mariscal        Eduard Comeig Ramirez

A Rocafort,        d’octubre de 2015

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.